Quick Facts
WowheadLinks

Denni'ka <Butcher>

This NPC can be found in Stonetalon Mountains (1).