Quick Facts
WowheadLinks

Nal'taszar

This NPC can be found in Stonetalon Mountains (1).